Γενικοί Όροι Ανάληψης Μεταφοράς

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ»

ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΜΙΚΡΟΔΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ»

Για την μεταφορά δεμάτων και εγγράφων μέσω του συστήματος αποστολής και διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ, ο αποστολέας συμφωνεί με τους όρους και τις ρήτρες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν έντυπο. Κανένας εκπρόσωπος, πράκτορας ή υπάλληλος της εταιρείας ούτε ο αποστολέας έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να άρει τους αναφερόμενους όρους και ρήτρες. Η μεταφορά εγγράφων και δεμάτων από το σύστημα διεκπεραίωσης της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ διέπεται από τους όρους και τις ρήτρες που αναφέρονται στο παρόν. Ο αποστολέας έχει ρητή γνώση αυτών των όρων και ανεπιφύλακτα τους αποδέχεται. Κανένας πράκτορας ή υπάλληλος της εταιρείας ούτε αποστολέας δεν έχουν το δικαίωμα να τροποποιήσουν ή να άρουν κάποιον από τους όρους ή ρήτρες.

Άρθρο 1

Το ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ. είναι μη διαπραγματεύσιμο. Συμπληρώνεται από τον αποστολέα ή από την ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ για λογαριασμό του. Ο αποστολέας αποδέχεται ότι είναι κύριος ή κάτοχος ή εκπρόσωπος του κυρίου ή του κατόχου των μεταφερόμενων αγαθών που περιγράφονται στο έντυπο και ότι γνωρίζει και αποδέχεται τους όρους μεταφοράς από το σύστημα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ.

Άρθρο 2

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ έχει το δικαίωμα (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τάσσει η ΑΔΑΕ) να ελέγξει το περιεχόμενο του δέματος ή φακέλου που αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει αλλά όχι και την υποχρέωση. Αν η εταιρεία κρίνει ότι ένα αντικείμενο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και υγεία έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψη και περαιτέρω διακίνηση της αποστολής και να ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές. Σχετικά διευκρινίζεται ότι η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των παρακάτω αντικειμένων και εγγράφων: Χρήματα, Συνάλλαγμα, Χρυσό, Πολύτιμα Μέταλλα και Λίθοι, Αρχαιότητες, Έργα Τέχνης, Λαχεία, Μετοχές, Ομόλογα, Ευπαθή Τρόφιμα, Προσωπική Αλληλογραφία και γενικά είδη που η διακίνησή τους απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τις διεθνείς συμβάσεις. Επιπλέον, η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν κάνει αποδεκτά προς διακίνηση όσα αντικείμενα δεν είναι κατάλληλα συσκευασμένα, καθώς και αντικείμενα των οποίων ο αποστολέας αρνείται να δηλώσει επαρκή στοιχεία του ή στοιχεία του παραλήπτη που ζητούνται από τη ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ

Άρθρο 3

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ καταβάλλει κάθε προσπάθεια και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια με στόχο την ταχύτατη παράδοση, σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής, μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, για μη προσήκουσα παράδοση ή μη παράδοση οφειλόμενη σε απρόβλεπτες αιτίες ή σε ανώτερη βία, όπως ενδεικτικά: α) λόγω απρόοπτων γεγονότων, πέρα από τις αντικειμενικά ανθρώπινες δυνατότητες (ατύχημα ανεξάρτητα ευθύνης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων, απεργίες, πόλεμος ή γενική ή μερική επιστράτευση κ.ά., β) λόγω πράξεως παραλείψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από τη συγκεκριμένη αποστολή, γ) λόγω του περιεχομένου της αποστολής στο οποίο μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη, αλλοίωση ή καταστροφή. Επιπλέον η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δεν φέρει την παραμικρή ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος, εξ αιτίας καθυστέρησης ή μη παράδοσης ή βλάβης ή καταστροφής του αντικειμένου, όταν δεν δηλωθεί από τον αποστολέα το είδος, η φύση και η αξία του ταχυδρομικού αντικειμένου και αυτά δεν αναγραφούν στο ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ., όταν ο αποστολέας δεν εξέδωσε και δεν παρέδωσε στην επιχείρηση τα προβλεπόμενα από το νόμο φορολογικά στοιχεία και άλλα παραστατικά έγγραφα καθώς επίσης και σε όσες περιπτώσεις ορίζονται στον Κώδικα Δεοντολογίας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην ΥΑ 688/52/16.4.2013 και στο νόμο εν γένει

Άρθρο 4

Ο αποστολέας εγγυάται ότι: α) Κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με το νόμο. β) Στο υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχουν σημειωθεί σωστά τα απαιτούμενα σημεία, στοιχεία και διεύθυνση του παραλήπτη. γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωση του. δ) Θα καταβάλλει όλα τα τυχόν πρόσθετα έξοδα που ανακύπτουν κατά τη διεκπεραίωση, την επιστροφή ή την αποθήκευση των αντικειμένων καθώς και οποιαδήποτε τυχόν επιπλέον χρέωση απαιτηθεί λόγω της φύσης του αντικειμένου (αν είναι αυτό εύθραυστο αν έχει ειδική αξία, αν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις κατά τη μεταφορά,κλπ)

Άρθρο 5

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ δικαιούται να παρακρατήσει ή να μην παραδώσει κάθε είδος που μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει την δαπάνη που προκύπτει από την μεταφορά (ναύλοι-φορτωτικές κ.λ.π.) μέχρι να εξοφληθεί.

Άρθρο 6

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές με χρέωση στον παραλήπτη. Σε περίπτωση άρνησης καταβολής της αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την εξόφληση της ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Άρθρο 7

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ διεκπεραιώνει αποστολές αγορών, αντικαταβολών και μεταφορών και με μη έγγραφη (τηλεφωνική-ηλεκτρονική κλπ) εντολή. Στις περιπτώσεις αυτές ο εντολέας έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναγραφόμενου το ΣΥΔΕΤΑ ως «αποστολέα».

Άρθρο 8

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης καταστροφής, κλοπής, απώλειας ή καθυστέρησης μεταφερομένων, η ευθύνη της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ περιορίζεται στα όρια των ποσών που τίθενται με την ΥΑ 688/52/16.4.2013 , ποσά στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τυχόν αξιώσεις για ηθική βλάβη. Οι επιμέρους περιπτώσεις ευθύνης της επιχείρησης προς αποζημίωση, οι προϋποθέσεις και τα ποσά αποζημιώσεων ορίζονται ειδικότερα στο ΧΥΚ της εταιρείας και στην ιστοσελίδα αυτής www.taxydromiki.gr και ο χρήστης των ταχυδρομικών υπηρεσιών δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση αυτών και αποδέχεται αυτούς τους όρους ανεπιφύλακτα. Για τυχόν πληροφορίες οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν και με τα αρμόδια για την εξυπηρέτησή τους καταστήματα της εταιρείας, με τα κεντρικά γραφεία της τηλεφωνικά στο 210-4851100 αλλά και εγγράφως μέσω fax, e-mail κλπ. Περαιτέρω ο χρήστης των ταχυδρομικών υπηρεσιών αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα και στον ΧΥΚ της εταιρείας όρια αποζημιώσεων και δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε επιπλέον αξίωσή του κατά της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά ή διαφυγόν κέρδος από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχονται, σε κάθε περίπτωση δηλώνει ανέκκλητα ότι προβαίνει σε άφεση χρέους από τις αιτίες αυτές.

Οι περιπτώσεις ευθύνης και απαλλαγής της εταιρείας και οι όροι διαχείρισης των ανεπίδοτων αντικειμένων αναφέρονται αναλυτικά στον ΧΥΚ και στην παραπάνω ιστοσελίδα της εταιρείας. Τυχόν έξοδα για τη φύλαξη των ανεπίδοτων αντικειμένων τα οποία θα γνωστοποιούνται στον αποστολέα / παραλήπτη θα βαρύνουν τον αποστολέα και τον παραλήπτη εις ολόκληρον. Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον δικαιούχο και να επιδοθεί εγγράφως στα γραφεία της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ σε διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής. Για την επίλυση τυχόν διαφορών αυτή μπορεί να γίνει μέσω φιλικού διακανονισμού ή μέσω της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών που έχει συστήσει η ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ. Για κάθε διαφορά μεταξύ του χρήστη και της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Για όσα δεν ορίζονται στο παρόν ισχύει ο Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή της εταιρείας ως ισχύει και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της εταιρείας

Άρθρο 9

Για κάθε αποστολή μέσω της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ και εφ' όσον πρόκειται για αντικείμενα, απαιτείται η συνοδεία από τα κατά νόμο απαραίτητα δικαιολογητικά για την μεταφορά.

Καλέστε το κατάστημά μας

+302103218290

visiongold@outlook.com

Working hours of our store:

On weekdays:

Saturday:

Sunday:

from 8:00 to 21:00

from 9:00 to 20:00

from 10:00 to 19:00

Boxed:

Sticky Add To Cart

Font: